Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden opleidingen en inspiratiesessies MOOD Solutions

Artikel 1. Algemeen

Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen MOOD Solutions en de klant. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, gelden de bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst.

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door deze algemene voorwaarden waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen en deze integraal te aanvaarden.


Artikel 2. Inschrijven voor een opleiding of een inspiratiesessie

Inschrijven voor een opleiding kan enkel op volgende wijze:

1.      Via de website https://academy.moodsolutions.be
2.      Door de inschrijvingsgegevens te mailen naar info@moodsolutions.be
3.      Door de inschrijvingsgegevens per post over te maken aan MOOD Solutions, Valleilaan 61a, 3110 Rotselaar

MOOD Solutions behoudt zich het recht voor, zonder enige vorm van annulatievergoeding, om bij onvoldoende inschrijvingen de opleiding of inspiratiesessie te annuleren of te verplaatsen naar een latere datum. De deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.

Artikel 3. Annulatie van een inschrijving voor een opleiding of een inspiratiesessie

Annuleren dient schriftelijk te gebeuren.

Dit kan door een brief te richten aan MOOD Solutions, Valleilaan 61a, 3110 Rotselaar en/of door een e-mail te versturen met als titel ‘annulatie’ naar info@moodsolutions.be.

De annulatiekost bedraagt minimaal 95 EUR voor een opleiding en minimaal 15 EUR voor een inspiratiesessie.

Bij een annulatie op minder dan 21 dagen voor de start van de opleiding blijft het volledige factuurbedrag verschuldigd.

Wie participeert aan een gratis inspiratiesessie, zal een no show-fee betalen van minimaal 15 EUR indien de ingeschreven persoon het event niet bijwoont.

Elke deelnemer kan zich gratis laten vervangen door een andere persoon, waarvan de gegevens worden bekendgemaakt aan MOOD Solutions.

De inschrijving verplaatsen naar een latere datum kan mogelijk kosteloos na bespreking met MOOD Solutions.

Artikel 4. De betaling

Alle vermelde prijzen op de website zijn exclusief BTW. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, dient de factuur te worden betaald uiterlijk eenentwintig (21) dagen na de datum van verzending ervan.  Een factuur voor een open opleiding en inspiratiesessie (met data en locaties op de website) dient in elk geval betaald te zijn vóór de start van de training.

De facturen moeten op de maatschappelijke zetel van MOOD Solutions worden betaald.

Bankgegevens : Belfius Bank  – IBAN : BE75 0689 0767 0251.

De toegang tot de opleiding kan geweigerd worden wanneer aan voormelde voorwaarde niet is voldaan.

Indien de geadresseerde niet akkoord gaat met de factuur, dient hij deze binnen de vijftien (15) kalenderdagen schriftelijk per aangetekend schrijven te protesteren.

Vanaf de vervaldag van de factuur is van rechtswege en zonder ingebrekestelling 10% intrest verschuldigd.

Het bedrag van de factuur dat na de vervaldag onbetaald is gebleven, zal tevens bij wijze van schadevergoeding van rechtswege en zonder voorafgaandelijke aanmaning of ingebrekestelling verhoogd worden met 10% met een minimum aan 100 EUR, als vergoeding voor alle buitengerechtelijke onkosten.

Artikel 5. Toepasselijk recht en bevoegde instanties

Deze algemene voorwaarden en de relatie tussen MOOD Solutions en de klant worden beheerst door het Belgisch recht. Alle eventuele geschillen in verband met de betrekkingen tussen MOOD Solutions en de klant of met deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden beslecht door territoriaal bevoegde rechtbanken van de zetel van MOOD Solutions.

Artikel 6. Privacy

De gebruiksgegevens worden bijgehouden op beide vestigingen van MOOD Solutions ( Valleilaan 61a, 3110 Rotselaar en/of Cobdenstraat 45, 2018 Antwerpen). Er is recht op inzage, correctie en verwijdering van deze gegevens door de klant, zoals voorzien bij wet van 8 december 1992 tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens. MOOD Solutions neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de door de klant medegedeelde gegevens te waarborgen. De klant erkent echter dat de verzending van persoonsgegevens via het internet nooit zonder risico is. De klant erkent en aanvaardt derhalve dat de schade die de klant zou lijden door het onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door derden die daartoe geen toestemming hebben verkregen, nooit op MOOD Solutions kan worden verhaald.


Artikel 7. Varia

Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden.

De eventuele nietigheid of niet-afdwingbaarheid van een bepaling van deze algemene voorwaarden brengt de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen ervan niet in het gedrang.

Moodsolutions 
3110 Rotselaar en 2018 Antwerpen
Corinne Reynders + 32 (0) 495 28 74 01
Katty De Loof + 32 (0) 479 29 84 65

info@moodsolutions.be

 

onze missie

Het versterken van mensen, organisaties en bedrijven door samen aan de slag te gaan rond visie, strategie en organisatieontwikkeling.

Met MOOD Solutions willen we werkplekken creëren waar medewerkers vol goesting hun potentieel kunnen inzetten en ontwikkelen.

Jouw bedrijf, jouw organisatie en jou als persoon laten groeien, daar doen we het voor.